REGULAMIN WIRTUALNEJ ADOPCJI
W RACIBORSKIM SCHRONISKU
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Organizatorem wirtualnej adopcji jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą
w Raciborzu, przy ul. Adamczyka 10.
§2. Celem wirtualnej adopcji jest pozyskanie środków pieniężnych na rozwój Schroniska
dla bezdomnych zwierząt, mieszczącego się w Raciborzu przy ul. Komunalnej 9.
§3. Wirtualna adopcja to adopcja na odległość, nie mająca nic wspólnego z transakcją kupnasprzedaży.
§4. Środki pieniężne pozyskane z wirtualnej adopcji są darowizną i zostaną w pełni przeznaczane
na działalność związaną z prowadzeniem Schroniska w Raciborzu.
§5. Wirtualnym właścicielem zwierząt może być każdy (osoba prawna czy osoba fizyczna zarówno
z kraju jak i zagranicy).
ZASADY WIRTUALNEJ ADOPCJI
§6. Wirtualna adopcja polega na wyborze konkretnego zwierzęcia, którego darczyńca chce wspierać
finansowo.
§7. Ilość wspieranych zwierząt przez jednego darczyńcę jest nieograniczona.
§8. Wirtualnej adopcji zwierząt można dokonać:
1) za pomocą strony internetowej www.schronisko.pk-raciborz.pl
2) osobiście w schronisku, przy ul. Komunalnej 9, w Raciborzu.
§9. Środki pieniężne na rzecz wirtualnej adopcji należy wpłacać na konto o nr:
49 1050 1328 1000 0004 0002 8791
§10. Zwierzęta ze schroniska wirtualnie adoptować można jednorazowo na okres jednego miesiąca.
§11. Wirtualna adopcja jednorazowa polega na dokonaniu za jednym razem wpłaty dobrowolnej
kwoty na konto raciborskiego schroniska.
§12. Wirtualna adopcja jest wyłącznie dobrowolnym, finansowym wsparciem działalności
Schroniska.
§13. Darczyńca w formularzu adopcji, sam określa kwotę jaką chce wpłacać na rzecz wirtualnej
adopcji.
REGULAMIN WIRTUALNEJ ADOPCJI W RACIBORSKIM SCHRONISKU
§14. Wirtualna adopcja uprawnia darczyńcę do posługiwania się tytułem wirtualnego właściciela
wspieranego zwierzęcia.
§15. Darczyńca może przekazać prawo posługiwania się tytułem wirtualnego właściciela innej
osobie.
§16. Wirtualny właściciel otrzymuje certyfikat adopcji na odległość oznaczony co do imienia
i nazwiska.
§17. W przypadku nie dokonania deklarowanej wpłaty, wirtualny właściciel traci prawo do
posługiwania się certyfikatem.
§18. Jedno zwierzę może mieć więcej niż jednego wirtualnego właściciela.
§19. W przypadku gdy zwierzę zostanie adoptowane wirtualny właściciel:
1) traci prawo posługiwania się tytułem wirtualnego właściciela zwierzęcia, które adoptował,
2) traci prawo do roszczenia o zwrot przekazanych środków pieniężnych,
3) otrzymuje prawo wyboru nowego zwierzęcia bez uiszczania dodatkowej opłaty i prawo do
otrzymania nowego certyfikatu z tą samą datą ważności co pierwotny.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§21. Regulamin dostępny jest na stronie
www.schronisko.pk-raciborz.pl
§22. Regulamin jest ważny od dnia 30 maja 2016 r.
§23. Organizator wirtualnej adopcji zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
§24. Organizator wirtualnej adopcji zastrzega sobie prawo do dokonania wykładni przepisów
niniejszego Regulaminu.
§25. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
Strona 2 z 2

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W RACIBORZU

Email: schronisko@pk-raciborz.pl
Telefon: 32 415 88 44
Dyżur od godz. 16.00-20.00: 606 615 768

Adres: ul. Komunalna 9
47-400 Racibórz

d